فرهنگ ریسک

فرهنگ ریسک یا مدیریت ریسک افراد
18 مرداد 1400

فرهنگ ریسک یا مدیریت ریسک افراد

اکثر مدیران مدیریت ریسک را بسیار جدی می‌گیرند تا از بروز بحران‌هایی که می‌تواند ارزش سازمان را نابود کند، شهرت آن را به مخاطره بیاندازد…