فرهنگ ریسک

فرهنگ ریسک یا مدیریت ریسک افراد
۱۸ مرداد ۱۴۰۰

فرهنگ ریسک یا مدیریت ریسک افراد

اکثر مدیران مدیریت ریسک را بسیار جدی می‌گیرند تا از بروز بحران‌هایی که می‌تواند ارزش سازمان را نابود کند، شهرت آن را به مخاطره بیاندازد…