تعاریف

ریسک‌گریزی
9 اردیبهشت 1400

ریسک‌گریزی

ریسک گریزی چیست؟ ریسک گریزی به تمایل یک فعال اقتصادی به ترجیح داشتن اطمینان به نااطمینانی اشاره می‌کند. به فعال اقتصادی که در حال اعمال…