تعاریف

ریسک‌گریزی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

ریسک‌گریزی

ریسک گریزی چیست؟ ریسک گریزی به تمایل یک فعال اقتصادی به ترجیح داشتن اطمینان به نااطمینانی اشاره می‌کند. به فعال اقتصادی که در حال اعمال…