بحران بانکی

ریسک سیستماتیک و شکل گیری بحران بانکی
۱۷ اسفند ۱۴۰۰

ریسک سیستماتیک و شکل گیری بحران بانکی

زمانی که بحران بانکی شروع می‌شود مانند بهمن گسترش می‌یابد. در توضیح این جمله به طور کلی می‌توان گفت، از بین رفتن اعتماد به نهادهای…