بحران بانکی

ریسک سیستماتیک و شکل گیری بحران بانکی
17 اسفند 1400

ریسک سیستماتیک و شکل گیری بحران بانکی

زماني که بحران بانکي شروع مي‌شود مانند بهمن گسترش مي‌يابد. در توضيح اين جمله به طور كلي مي‌توان گفت، از بين رفتن اعتماد به نهادهاي…