بازل

مدیریت ریسک اعتباری در بازل چهار و پس از آن
۱۶ بهمن ۱۴۰۰

مدیریت ریسک اعتباری در بازل چهار و پس از آن

مستند بازل چهار نحوه‌ی رویارویی بانک‌ها با تأثیر ریسک اعتباری بر فعالیت‌های مالی، ریسک و انطباق با قوانین را تغییر داده است. دیگر مدیریت ریسک…